วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (Health Science Journal of Thailand) เป็นวารสารที่รวบรวมและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งครอบคลุมศาสตร์ทางแพทยศาสตร์ (Medicine) พยาบาลศาสตร์ (Nursing) สาธารณสุขศาสตร์ (Health professions) หรือสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ISSN 2773-8817 (เลขใหม่)

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ  (Journal of Health Science, Thaksin University Journal (ชื่่อเดิม)
ISSN 2697-5807 (เลขเดิม)

 

Vol. 3 No. 2 (2021): May - August 2021

Published: 2021-05-14

Effect of Reducing Salt Consumption Program towards Dietary Consumption Behavior among with Hypertensive Risk Group: A Case study in Nakhon Si Thammarat

Kannika Suwanna, Walailuck Sittibun, Jira Kaewdam, Lersak Innupaph, Jinda Homprasit, Sineenat Dumthong, Amornrat Phetkleang, Yupa Pettong, Arporn Nurapuk

1-13

View All Issues