(1)
เลิศไพฑูรย์ ส. บทบรรณาธิการ. JMARD 2018, 1, v-vi.