เลิศไพฑูรย์ ส. (2018) “บทบรรณาธิการ”, Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development (JMARD). Bangkok, Thailand, 1(1), p. v-vi. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JMARD/article/view/157483 (Accessed: 28 February 2024).