[1]
เลิศไพฑูรย์ ส., “บทบรรณาธิการ”, JMARD, vol. 1, no. 1, p. v-vi, Oct. 2018.