เลิศไพฑูรย์ สมคิด. “บทบรรณาธิการ”. Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development (JMARD) 1, no. 1 (October 31, 2018): v-vi. Accessed February 28, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JMARD/article/view/157483.