1.
เลิศไพฑูรย์ ส. บทบรรณาธิการ. JMARD [Internet]. 2018 Oct. 31 [cited 2024 Feb. 28];1(1):v-vi. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JMARD/article/view/157483