กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของกลุ่มบำบัดทางพฤติกรรมต่อการบริโภคแอลกอฮอล์ ของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้แอลกอฮอล์* THE EFFECT OF GROUP BEHAVIORAL INTERVENTION ON ALCOHOL CONSUMPTION OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS WITH ALCOHOL ABUSE Download Download PDF