กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อการทำหน้าที่ของครอบครัว ตามการรับรู้ของผู้ป่วยโรคจิตจากสุราหรือยาเสพติด EFFECT OF FAMILY PSYCHOEDUCATION PROGRAM ON FAMILY FUNCTION AS PERCEIVED BY PATIENTS WITH ALCOHOL OR SUBSTANCE INDUCED PSYCHOTIC Download Download PDF