กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาและทดสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ของแบบประเมินอาการซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้าไทย Download Download PDF