กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมส่งเสริมการทำหน้าที่ร่วมกับสัมพันธภาพบำบัดต่อสุขภาวะของผู้ป่วยจิตเภท Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล