แจ้งกำหนดการ Submission บทความผ่านระบบ ThaiJo

2020-04-02

ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 Submission บทความ ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2564
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 Submission บทความ ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2564