แจ้งกำหนดการ Submission บทความผ่านระบบ ThaiJo

2020-04-02

ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 Submission บทความ ไม่เกินวันที่ 31 เมษายน 2565
ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 Submission บทความ ไม่เกินวันที่ 31 กันยายน 2565
ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566 Submission บทความ ไม่เกินวันที่ 31 เมษายน 2566