แจ้งกำหนดการ Submission บทความผ่านระบบ ThaiJo

2020-04-02

ปีที่ 29 ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 2566     ส่งบทความ ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ปีที่ 29 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม - สิงหาคม 2566 ส่งบทความ ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ปีที่ 29 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2566     ส่งบทความ  ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2566