[1]
เสาวรัจ ว. 2018. พัฒนาการตรวจวินิจฉัย α-thalassemia1 ด้วยเทคนิค Multiplex gap PCR. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 31, 3 (เม.ย. 2018), 129–138.