[1]
แสงศิริรักษ์ ส. 2018. ภาระการดูแลผู้ป่วยจิตเภทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 31, 3 (เม.ย. 2018), 139–148.