[1]
พันธุลี พ. 2018. ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 30, 3 (เม.ย. 2018), 170–182.