[1]
ทองทับ น. 2018. กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 30, 3 (เม.ย. 2018), 191–202.