[1]
เตียประเสริฐ ล. 2018. ผลของการใช้เกณฑ์การให้เลือดต่ออัตราการให้เลือดในทารกแรกเกิดที่มีภาวะศีรษะน่วม. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 30, 1 (เม.ย. 2018), 21–29.