[1]
Uengpinitpong, W. 2018. ประสิทธภาพของยา Ketamine เปรียบเทียบ lidocaline ในการป้องกันอาการปวดจากการฉีดยา propofol. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 30, 1 (เม.ย. 2018), 49–56.