[1]
จิรันดร ส. 2018. ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 30, 1 (เม.ย. 2018), 57–69.