[1]
กรองทอง ส., กระจายกลาง ศ., สุรศร น. และ พรหมตวง ส. 2018. พัฒนารูปแบบบริการทางด่วนผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 33, 1 (พ.ค. 2018), 45–60.