[1]
เฮงสวัสดิ์ ก. 2018. การศึกษาระยะเวลาการเริ่มออกฤทธิ์ของยาชาในการระงับความรู้สึก โดยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นเทียบกับสตรีตั้งครรภ์วัยเจริญพันธุ์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 29, 3 (พ.ค. 2018), 113–121.