[1]
กิติโยดม ส., สระแกทอง ม. และ นอกขุนทด พ. 2018. การส่องกล้องไพรงมดลูกแบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา: ประสบการณ์ 4 ปี. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 29, 1 (มิ.ย. 2018), 41–50.