[1]
จิระกังวาน ม. และ สารพล ส. 2018. ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 28, 2 (มิ.ย. 2018), 121–129.