[1]
แสงทักษิณ ส. 2018. การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 2-step approach (See and Treat regime) กับ 3-step approach (Standard regime) ในคนไข้ที่มีผลการตรวจทางเซลวิทยาของปากมดลูกเป็นแบบมะเร็งระยะก่อนลุกลามขึ้นสูง (HSIL) ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 26, 1 (มิ.ย. 2018), 79–86.