[1]
โอฬารวณิช ศ. 2018. ความชุกของภาวะเบาหวานเข้าจอตาในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 26, 3 (ก.ค. 2018), 437–447.