[1]
คำภักดี ส. 2018. ความชุกของโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 27, 2 (ส.ค. 2018), 107–112.