[1]
กาญจนรังสิชัย เ. 2018. กรณีศึกษา : ฟ้องศาลได้ไหม ถ้าไม่ได้เลื่อนเงินเดือน. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 28, 3 (ก.ย. 2018), 175–181.