[1]
จีงเจริญนรสุข ว. 2018. ประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในคลินิกในฝัน. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 28, 3 (ก.ย. 2018), 183–196.