[1]
สารวนางกูร ส. 2018. การประเมินโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ที่โรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 24, 1 (ก.ย. 2018), 61–72.