[1]
เลาหศิลป์สมจิตร์ ณ. 2018. สิ่งแปลกปลอมที่กล่องเสียง : รายงานผู้ป่วย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 24, 1 (ก.ย. 2018), 353–356.