[1]
สุรพงษ์พิวัฒนะ ต. 2018. ความชุกของโรคสมาธิสั้นโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 24, 2 (ต.ค. 2018), 59–68.