[1]
พันธ์ุมีสุข ญ. และ สุขสิน ว. 2018. การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช็อก (กรณีศึกษา). วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 24, 2 (ต.ค. 2018), 77–95.