[1]
ประเคนรี น., เทพสุริยานนท์ ส. และ ทองประเสริฐ พ. 2018. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 24, 3 (ต.ค. 2018), 73–85.