[1]
หาญชาญชัยกุล ก. 2018. การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 23, 2 (ต.ค. 2018), 711–720.