[1]
Kanjanarujawiwat, K. 2018. อาการแสดงทางคลินิกของโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลปราสาท ปี พ.ศ. 2548-2550. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 23, 2 (ต.ค. 2018), 729–737.