[1]
Keidkawinphong, M. 2018. ป้จจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่มารับการฉีดวัคซีนปีองกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจ้งหวัดสุรินทร์ที่ถูกสุน้ขหรือแมวกัด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 23, 2 (ต.ค. 2018), 759–770.