[1]
เพ็ชรักษ์ ก., อินทเรือง อ. และ จิตจำนง ฝ. 2019. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การคลอดก่อนกำหนดและพฤติกรรมการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ในมารดาหลังคลอด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 34, 1 (เม.ย. 2019), 87–100.