[1]
สมัครประโคน ต. และ กาญจนฤทธากรณ์ ร. 2018. จริยธรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 22, 2 (พ.ย. 2018), 215–230.