[1]
บูรณ์เจริญ ป., ตื่นเต้นดี จ. และ จรูญวัฒนเลาหะ ร. 2018. PAP SMEAR แบบใหม่ คุณภาพสูงลดความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีจังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2549. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 22, 2 (พ.ย. 2018), 231–237.