[1]
Taweemonkongsap, S. 2018. อุบัติการณ์ของการเกิด Retinopathy of prematurity ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2549. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 22, 2 (พ.ย. 2018), 299–308.