[1]
วิทยาไพโรจน์ เ. 2018. การศึกษาเปรียบเทียบการตกเลือดหลังคลอด โดยการรักษาแบบ Active management และ Expectant management ในระยะที่ 3 ของการคลอด โรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 23, 1(2) (พ.ย. 2018), 527–535.