[1]
ธีรวิโรจน์ น., สุขผดุง ส. และ สุขสนิท ไ. 2018. ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 33, 3 (ธ.ค. 2018), 291–309.