[1]
วงค์ละคร ส. 2019. ภาวะเลือดออกหลังผ่าตัดทอนซิลด้วยเทคนิคจี้ไฟฟ้าชนิด monopolar. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 21, 2 (ก.พ. 2019), 37–44.