[1]
ทิวทอง ศ. 2019. ความสัมพันธ์ของความหนาของผนังกระเพาะอาหารจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องกับการวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 34, 1 (เม.ย. 2019), 1–11.