[1]
จงสืบสิทธิ ธ. 2019. ผลการผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์และต่อมทอนซิลโดยการจึ้ไฟฟ้าในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 34, 1 (เม.ย. 2019), 149–156.