[1]
อิฐรัตน์ อ. และ ดีพร้อม อ. 2019. เจตคติต่อกระบวนการพยาบาลและปัญหา อุปสรรคในการใช้ กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 18, 3 (ก.ค. 2019), 23–34.