[1]
ทิสะเส ล. 2019. อุบัติการณ์การเกิดปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ในเด็กแรกเกิด ของโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2550. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 22, 3 (ส.ค. 2019), 417–428.