[1]
Tianyanee, B. 2019. การวิเคราะห์การถ่ายฟิล์มซ้ำ ในงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 22, 3 (ส.ค. 2019), 453–460.