[1]
ภัทรทิวานนท์ ช. 2019. การพิมพ์ฉลากยาแบ่งบรรจุ (prepack sticker) และสติกเกอร์ต่อเนื่อง โดยใช้โปรแกรม microsoft excel และ microsoft word. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 22, 1 (ส.ค. 2019), 117–129.