[1]
พิมพ์รัตน์ เ. 2019. บทบรรณาธิการ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 34, 2 (ส.ค. 2019), (1).