[1]
ตั้งอดุลยรัตน์ ช. 2019. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค retinopathy of prematurity ในทารกคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 21, 3 (ต.ค. 2019), 37–47.